ποίημα // POETRY

Poetic reflections of the Gospel of Matthew. Finding place and purpose in the scriptures. Discovering truth, intimacy and allowing them to affect emotion and practice. Once completed they will become a book – but for now my prayer is that they are a blessing and an inspiration.

1:1 LEGACY? // 1:18 DREAMS REMADE // 2:1 WISDOM FOLLOWS. FINDS // 2:13 REFUGEE // 2:19 RETURN // 3:1 WHAT IS HEARD? WHAT AM I? // 3:13 DYEING: TO CHANGE THE COLOUR OF SOMETHING // 4:1 ENOUGH // 4:12 TURN YOUR GAZE // 4:18 SONG OF ZEBEDEE // 4:23 DEVASTATION // 5:1 BLESSED // 5:13 LIGHT BURN // 5:17 WORD // 5:21 SURRENDERED HEART // 5:33 OATH // 5:38 YOU HAVE HEARD IT SAID … // 6:5 AND YET IT IS STILL MORE! // 6:14 WHEN MORNING COMES // 7:1 WHO DO YOU THINK YOU ARE? // 7:13 WHAT DID YOU JUST SAY? // 7:24 BUILT ON ROCK // 8:1 AND NOW TO LIVE IT! // 8:18 HOW GREAT A PRICE // 8:28 CAST OUT // 9:1 PLEASE DON’T ASSUME YOU KNOW WHAT I NEED // 9:9 NEVER LOOKED BACK // 9:14 AND HE IS HERE // 9:18 SWEET INTERRUPTION // 9:35 THE MORE // 10:26 LIGHT HAS COME // 11:1 WILL I LIVE FOR LIBERTY? // 11:20 WILL YOU BOW // 11:25 TOGETHER WE WILL // 12:1 WHAT IS LAWFUL NOW? // 12:15 UNDIVIDED // 12:38 ONE MINUTE // 12:46 FAMILY // 13:1 GOOD SOIL, GOOD SEEDS // 13:24 BUT A DAY WILL COME // 13:31 KINGDOM HAIKU // 13:53 HOMETOWN PROPHET // 14:1 STILL COMPASSION // 14:13 5000+ // 14:22 GET IN TO GET OUT // 15:1 EXTERNAL ACT TO INTERNAL LIFE // 15:21 HAVE MERCY // 15:29 4000 DONE // 16:1 RED SKY NIGHT // 16:13 ON THIS ONE THOUGHT // 16:21 TRUE LOVE? // 17:1 TRANSFIGURATION // 17:14 JESUS HEALS // 17:24 CHILD // 18:25 SORRY SEEMS TO BE … // 19:1 DIVORCE // 19:13 LAUGHING AT THE CLOUDS // 19:16 NEEDLE’S EYE // 20:1 OFFENSIVELY GENEROUS // 20:17 THEN THE MOTHER … // 20:29 IMAGINE THE FIRST FACE YOU EVER SAW WAS HIS // 21:1 O DAUGHTER, ZION: SEE // 21:12 THE NOW AND HERE